Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου στο Πανόραμα ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, ενώ η παραλαβή του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου στο Πανόραμα ή το ΚΕΠ υποβολής.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Δημοτολογίου:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301036, 2313 301037, 2313 301032, 2313 301019
Fax.: 2310 341742

Files
  1. Αίτηση (Template)
  2. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
  4. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ
  5. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ πέραν της διετίας ή Φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά των τελευταίων δύο ετών (φωτοτυπία)
  6. Για ενήλικα τέκνα αποδεικτικά κατοικίας (πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ, Φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό των τελευταίων δύο ετών του ατόμου που τους φιλοξενεί)
  • In order to proceed with ticket creation you have to sign in from here.For new user registration, please select this link.