Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου στο Πανόραμα, ενώ η παραλαβή του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου στο Πανόραμα.

Ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Δημοτολογίου:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301036, 2313 301037
Fax.: 2310 341742

Files
  1. Απόφαση Αποκεντρωμένης Δικοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (για άντρες) ή Απόφαση Περιφέρειας (για γυναίκες) περί απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική γλώσσα και τα πρωτότυπα (ξενόγλωσσα) έγγραφα με σφραγίδα γνησιότητας
  3. Πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας
  4. Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου
  • In order to proceed with ticket creation you have to sign in from here.For new user registration, please select this link.