Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.


Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Πολεοδομίας:
Κτίριο Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας
Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313 302686, 2313 302687
Fax.: 2313 302690

Σημειώνεται ότι αν δεν προσέλθετε εντός τριάντα (30) ημερών για την παραλαβή των αντιγράφων, η αίτησή σας τίθεται στο Αρχείο.

Files
  1. Αίτηση (Template)
  • In order to proceed with ticket creation you have to sign in from here.