Η υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ανασυστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4325/2015 και λειτουργεί στο δήμο μας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 322002


Files
  1. Αίτηση (Template)
  2. Δικαιολογητικά ένστασης
  • In order to proceed with ticket creation you have to sign in from here.For new user registration, please select this link.