Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... More

Files
  1. Παρουσία και των δύο γονέων με επίδειξη Φωτοτυπίας αστυνομικών ταυτοτήτων
  2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο εκούσιας αναγνώρισης
  3. Δήλωση δημοτικότητας
  4. Αμετάκλητη δήλωση προσδιορισμού επωνύμου
  5. Φωτοτυπία Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου
  6. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α του πατέρα
  7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα
Back to ticket categories