Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... More

Files
  1. Αίτηση (Template)
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
Back to ticket categories