Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... More

Files
  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής
  2. Υπεύθυνες Δηλώσεις (Template)
Back to ticket categories