Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να α... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
  4. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ
  5. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ πέραν της διετίας ή Φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά των τελευταίων δύο ετών (φωτοτυπία)
  6. Για ενήλικα τέκνα αποδεικτικά κατοικίας (πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ, Φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό των τελευταίων δύο ετών του ατόμου που τους φιλοξενεί)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.