Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να α... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα)
  3. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
  4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό
  5. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία (ένα αντίτυπο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο)
  6. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, φορολογική δήλωση κλπ.)
  7. Ηλεκτρονικό Παράβολο 18€
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.