Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να α... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Απόφαση Αποκεντρωμένης Δικοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (για άντρες) ή Απόφαση Περιφέρειας (για γυναίκες) περί απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική γλώσσα και τα πρωτότυπα (ξενόγλωσσα) έγγραφα με σφραγίδα γνησιότητας
  3. Πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας
  4. Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.