Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να α... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του μέλλοντος συζύγου στα Ελληνικά και στα Λατινικά (Υπόδειγμα)
  2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα πολιτικού γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών)
  3. Πιστοποιητικό γέννησης (μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών)
  4. Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία (ένα αντίτυπο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο). Τα ονόματα των αλλοδαπών στην εφημερίδα πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕKO, φορολογική δήλωση κλπ.)
  6. Ηλεκτρονικό Παράβολο 18€
  7. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.