Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να α... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
  4. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ (φωτοτυπία)
  5. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ πέραν της διετίας ή Φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά των τελευταίων δύο ετών
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι «από την έκδοση των πιστοποιητικών μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει γάμο»
  7. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων προκειμένου αυτά να γραφούν στα Δημοτολόγια του γονέα που έχει την επιμέλεια
  8. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου που αναφέρει την απόφαση του δικαστηρίου για λύση του γάμου, εάν πρόκειται για διαζευγμένο σύζυγο, ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, εάν πρόκειται για εν χηρεία σύζυγο
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.