Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή περιπτέρου
  3. Μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση εκμισθωμένου περιπτέρου)
  4. Ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
  5. Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο οποίο θα σημειώνεται το κατάστημα
  6. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου (αναζητείται από την Υπηρεσία)
  7. Αποδεικτικό πληρωμής τέλους κοινοχρήστων χώρων (αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, ή τριπλότυπο είσπραξης Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.