Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση χορήγησης Υποτροφίας (Υπόδειγμα)
  2. Αίτηση συνέχισης Υποτροφίας (Υπόδειγμα)
  3. Τίτλος σπουδών (Ενδεικτικό, Απολυτήριο, Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Σπουδών)
  4. Βαθμολογία αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας
  5. Εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους, του ενδιαφερόμενου και της οικογένειας του
  6. Ε9 τρέχοντος έτους και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο Ε9 είναι αληθή
  7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνεται άλλη υποτροφία
  8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  9. Αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για φοιτητές (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.