Υποβολή Αίτησης

Η αίτηση εξυπηρετείται πλέον από τη νέα Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην διεύθυνση


https://eservices.pilea-hortiatis.gr


Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση χορήγησης Υποτροφίας (Υπόδειγμα)
  2. Τίτλος σπουδών (Ενδεικτικό, Απολυτήριο, Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Σπουδών)
  3. Βαθμολογία αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας
  4. Εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους, του ενδιαφερόμενου και της οικογένειας του
  5. Ε9 τρέχοντος έτους και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο Ε9 είναι αληθή
  6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνεται άλλη υποτροφία
  7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
  8. Αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για φοιτητές (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)