Υποβολή Αίτησης

Η αίτηση εξυπηρετείται πλέον από τη νέα Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην διεύθυνση


https://eservices.pilea-hortiatis.gr


Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων ή Διαβατηρίων (για πολίτες άλλων χωρών) όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επ’ αυτού (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα)
  3. Φωτοτυπία όλων των σελίδων του ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Λογαριασμού Ηλεκτρικής Ενέργειας μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην υπάρχει προηγούμενο ανεξόφλητο ποσό) για ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
  4. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από το ΔΕΔΔΗΕ με ημερομηνία διακοπής (εκδίδεται από τον Δήμο) για ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη-χρήση του ακινήτου για ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
  6. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
  7. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από τον ενδιαφερόμενο, στην περίπτωση που προσέρχεται ο εκπρόσωπος αντί του ενδιαφερόμενου