Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Απόδειξη εξόφλησης τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή άλλου παρόχου
  3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
  4. Οικοδομική άδεια (Θεώρηση αποπεράτωσης)
  5. Τοπογραφικό διάγραμμα και κατόψεις όλων των ορόφων
  6. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού με την ανάλυση των τετραγωνικών μέτρων (Υπόδειγμα)
  7. Πράξεις Τακτοποίησης Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν. 4178/2013, Ν.4495/2017 (εάν υπάρχουν)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.