Υποβολή Αίτησης

Αίτηση τοποθέτησης για κοινωφελή εργασία στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ. Σύμφωνα με την με αριθμό 703/27578/28-07-2020 Απόφασ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
 2. Συστατικό σημείωμα Ο.Α.Ε.Δ.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
 4. Έντυπο 1 - Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα)
 5. Έντυπο 2 - Δήλωση Ατομικών Στοιχείων (Υπόδειγμα)
 6. Έντυπο 3 - Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα)
 7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος
 8. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου υγείας όπου φαίνονται Α.Μ.Κ.Α. και Α.Μ.Α.
 9. Φωτοαντίγραφο ενσήμων ΙΚΑ
 10. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπέζης - ΙΒΑΝ (ωφελούμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος)
 11. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
 12. Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 13. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 14. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
 15. Ταυτότητα μέλους επαγγελματικού συλλόγου
 16. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλματος
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.