Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να α... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα αν πρόκειται για ανήλικο (Υπόδειγμα)
  2. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, από το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατά περίπτωση προσώπου
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με καταχωρημένη τη διόρθωση
  4. Πιστοποιητικό περί εγγραφών του πατέρα στο Μητρώο Αρρένων
  5. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
  6. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
  7. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  8. Έκθεση επίδοσης στον εισαγγελέα
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.