Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να α... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία (Υπόδειγμα)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή κοινότητας του αναγνωριζομένου και του αναγνωρίσαντος
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του αναγνωριζομένου
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώο Αρρένων του αναγνωρίσαντος αν δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 7. Πιστοποιητικό για διόρθωση επωνύμου
 8. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
 9. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 10. Έκθεση επίδοσης στον εισαγγελέα
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.