Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να α... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση προς το στρατολογικό γραφείο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος, από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή (Υπόδειγμα)
  2. Πιστοποιητικό περί εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων από το Δήμο από τον οποίο θα διαγραφεί
  3. Πιστοποιητικό για μετεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου στον οποίο έχει προηγηθεί η μεταδημότευσή του
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
  5. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.