Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να α... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή ασκούντος την γονική μέριμνα (Υπόδειγμα)
  2. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου που επιθυμεί να παραμείνει
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Υπεύθυνη δήλωση διαγραφής πολλαπλώς εγγεγραμμένων ενηλίκου με το αυτό έτος γεννήσεως (Υπόδειγμα)
  6. Υπεύθυνη δήλωση διαγραφής πολλαπλώς εγγεγραμμένων του γονέα όταν πρόκειται για ανήλικο (Υπόδειγμα)
  7. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.