Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο γραφείο της δημοτικής ενότητας που κατοικεί ο πολίτης ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, ενώ η παραλαβή του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει από το γραφείο της δημοτικής ενότητας που έχει υποβληθεί η αίτηση ή το ΚΕΠ υποβολής.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι τα τελευταία χρονολογικά που έχουν εκδοθεί.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Δημοτολογίου:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301036, 2313 301037, 2313 301032, 2313 301019
Fax.: 2310 341742

Δικαιολογητικά
  1. Αστυνομική Ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
  2. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει πως είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου μας σε συγκεκριμένη διεύθυνση (Υπόδειγμα)
  3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ με κατανάλωση τελευταίου τριμήνου στο όνομα του ενδιαφερομένου ή Ε1 (δήλωση φορολογίας εισοδήματος) ή μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο από την εφορία. Εάν υπάρχει αδυναμία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών-στοιχείων, μπορεί να διενεργηθεί αυτοψία από τη Δ. Αστυνομία.
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.