Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο γραφείο της δημοτικής ενότητας που κατοικεί ο πολίτης, ενώ η παραλαβή του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει από το γραφείο της δημοτικής ενότητας που έχει υποβληθεί η αίτηση.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι τα τελευταία χρονολογικά που έχουν εκδοθεί.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Δημοτολογίου:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301036, 2313 301037
Fax.: 2310 341742

Για τους ανήλικους απαιτείται δικαστική απόφαση. Για τους διαζευγμένους απαιτείται ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου που να αναφέρεται η λύση του (από το Ληξιαρχείο του τόπου που έγινε ο προηγούμενος γάμος). Για τους χήρους απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για όσους είχαν σύμφωνο συμβίωσης και πρόκειται να συνάψουν γάμο μεταξύ τους, την ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης. Για όσους είχαν σύμφωνο συμβίωσης και πρόκειται να συνάψουν γάμο με τρίτο πρόσωπο, την ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης με καταχωρημένη τη λύση του.

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται για τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο στον οποίο είναι μόνιμος κάτοικος (εφόσον αποδεικνύεται).

Η άδεια γάμου εκδίδεται σε 7 (επτά) ημερολογιακές ημέρες.


Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα)
  3. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
  4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό
  5. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία (ένα αντίτυπο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο)
  6. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, φορολογική δήλωση κλπ.)
  7. Ηλεκτρονικό Παράβολο 18€
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.