Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο γραφείο της δημοτικής ενότητας που κατοικεί ο πολίτης, ενώ η παραλαβή του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει από το γραφείο της δημοτικής ενότητας που έχει υποβληθεί η αίτηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Δημοτολογίου:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301036, 2313 301037
Fax.: 2310 341742

Αφορά όλους τους Έλληνες που κατοικούν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό και είναι δημότες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Για τους ανήλικους απαιτείται δικαστική απόφαση. Για τους διαζευγμένους απαιτείται ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου που να αναφέρεται η λύση του (από το Ληξιαρχείο του τόπου που έγινε ο προηγούμενος γάμος). Για τους χήρους απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για όσους είχαν σύμφωνο συμβίωσης και πρόκειται να συνάψουν γάμο μεταξύ τους, την ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης. Για όσους είχαν σύμφωνο συμβίωσης και πρόκειται να συνάψουν γάμο με τρίτο πρόσωπο, την ληξιαρχική πράξη του συμφώνου συμβίωσης με καταχωρημένη τη λύση του.

Τα με αριθμό 1,2,3 δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα και θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο.

Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κων/πολη, αντί για Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, ισχύει το Πιστοποιητικό Βάπτισης του Πατριαρχείου.


Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση από το Προξενείο όπου θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του μέλλοντος συζύγου στα Ελληνικά και στα Λατινικά (Υπόδειγμα)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (στην οποία θα αναφέρεται ο βαθμός γάμου και η μη ύπαρξη κωλύματος για την τέλεση του) (Υπόδειγμα)
  3. Εξουσιοδότηση (σε συγγενικό, φιλικό πρόσωπο ή δικηγόρο όπως καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραλάβει την άδεια γάμου) (Υπόδειγμα)
  4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης) ή Πιστοποιητικό Γέννησης από το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
  5. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια Τοπική Εφημερίδα Θεσσαλονίκης με τα ονόματα και των δύο ενδιαφερομένων στα Ελληνικά και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία (ένα αντίτυπο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο)
  6. Ηλεκτρονικό Παράβολο 18 €
  7. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και τo πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας (για σύναψη γάμου με αλλοδαπό)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.