Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο γραφείο της δημοτικής ενότητας που κατοικεί ο πολίτης, ενώ η παραλαβή του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει από το γραφείο της δημοτικής ενότητας που έχει υποβληθεί η αίτηση.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι τα τελευταία χρονολογικά που έχουν εκδοθεί.


Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Δημοτολογίου:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301036, 2313 301037
Fax.: 2310 341742

Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου, έχουν όλοι οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έστω και προσωρινά.

Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δημόσια αρχή θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους έκδοση (ξενόγλωσση). Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης "Apostile". Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφά τους θα έχουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Για τους διαζευγμένους απαιτείται ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου που να αναφέρεται η λύση του (από το Ληξιαρχείο του τόπου που έγινε ο προηγούμενος γάμος) μεταφρασμένη και επικυρωμένη. Για τους χήρους απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.


Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του μέλλοντος συζύγου στα Ελληνικά και στα Λατινικά (Υπόδειγμα)
  2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα πολιτικού γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών)
  3. Πιστοποιητικό γέννησης (μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών)
  4. Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία (ένα αντίτυπο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο). Τα ονόματα των αλλοδαπών στην εφημερίδα πρέπει να αναγράφονται στα ελληνικά.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕKO, φορολογική δήλωση κλπ.)
  6. Ηλεκτρονικό Παράβολο 18€
  7. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή άδειας παραμονής σε ισχύ
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.