ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθεί εντός δύο ημερών από την ταφή.


Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των  Κοιμητηρίων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη,

"Δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν:

α. Εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση (αρχικός δικαιούχος)

β. Ο/η σύζυγός του/της

γ. Οι κατ' ευθείαν γραμμή κατιόντες αυτού/της και τέκνα υιοθετημένα από την σύζυγο με σύζυγο προαποβιώσαντα. Διευκρινίζεται ότι παιδί που υιοθετήθηκε από τρίτο με φυσικό γονέα τον δικαιούχο είναι εκτός εξουσιοδότησης των διατάξεων του άρθρου 3 ΑΝ 582/68. Τα νόμιμα, θετά, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα δικαστικά και εξώδικα και υιοθετημένα τέκνα του και οι σύζυγοι και οι κατιόντες των τέκνων.

δ. Οι κατευθείαν γραμμή ανιόντες αυτού/της δηλαδή, ο πατέρας και η μητέρα του και ο πατέρας ή μητέρα του/της συζύγου του/της (πεθερός/πεθερά) και γενικότερα οι ανιόντες του δικαιούχου (πάπποι, μάμμες αυτού και του/της συζύγου).

ε. Oι αδελφοί ή οι αδελφές (άγαμοι) που δεν έχουν δική τους οικογένεια, υπό τον όρο της έγγραφης συγκατάθεσής του και εάν δεν υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου της ή της συζύγου του και των κατιόντων αυτού (Α.Ν. 582/1968,άρθρο 3 παρ. 3). Διευκρινίζεται ότι οι άγαμοι ή οι εν χηρεία και χωρίς δική τους οικογένεια αδελφοί ή αδελφές αρχικού δικαιούχου, δεν είναι δικαιούχα πρόσωπα χρήσεως και ταφής σε οικογενειακούς τάφους εκτός εάν κατά τον χρόνο του θανάτου συγκατατεθεί εγγράφως ο αρχικός δικαιούχος, ο/η σύζυγος ή οι κατιόντες αυτού, αποδεικνύοντας συγχρόνως με επίσημα δημόσια έγγραφα τα περί αγαμίας και άνευ ιδίας οικογενείας.


Δεν έχουν δικαίωμα χρήσεως και ταφής στους οικογενειακούς τάφους οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν νέο γάμο ύστερα από την λύση του προηγουμένου από θάνατο.

O βαθμός συγγενείας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασμένων αποδεικνύεται από έγγραφο Δημόσια ή Δημοτικής Αρχής, ή από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον της αρμόδιας Αρχής.

Με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση του δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεομένων με τον αρχικό δικαιούχο και τον σύζυγο ή την σύζυγο αυτού και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και όταν αυτός δεν υπάρχει από τον ή την σύζυγο και τους κατιόντες του και υπό τον όρο της καταβολής ιδιαίτερου δικαιώματος, όχι μικρότερου από το ήμισυ του απαιτούμενου ποσού για την παραχώρηση δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου. H έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου του τάφου και όταν αυτός δεν υπάρχει του ή της συζύγου και των κατιόντων αυτού γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου."


Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Κοιμητήριων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301069, 2313 301073


Δικαιολογητικά
 1. ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα)
 2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ (Υπόδειγμα)
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΦΗ (Υπόδειγμα)
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Υπόδειγμα)
 9. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 170,00€ ( 120,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑΦΗ ΚΑΙ 50,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΕΝΟΙ )
 10. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
 11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ (Υπόδειγμα)
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.