Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή του παραγόμενου Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης μπορούν να γίνουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στα γραφεία Εσόδων του Δήμου στην αρμόδια Δημοτική Ενότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Εσόδων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301081, 2313 301082, 2313 301083, 2313 301080
Fax.: 2310 347161

Αίτηση για τη χορήγηση/συνέχιση υποτροφίας από το Κληροδότημα «ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ».
Για το αποδεικτικό της βαθμολογίας εκπαιδευτικής βαθμίδας,
 • οι μαθητές λυκείου επισυνάπτουν Βαθμολογία, Ενδεικτικό ή Απολυτήριο προηγούμενης τάξης
 • οι φοιτητές επισυνάπτουν Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων ή Απολυτήριο Λυκείου για τους πρωτοετείς
 • οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επισυνάπτουν Βαθμολογία Πτυχίου ή βαθμολογία προηγούμενου ε εξαμήνου

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση χορήγησης Υποτροφίας (Υπόδειγμα)
 2. Αίτηση συνέχισης Υποτροφίας (Υπόδειγμα)
 3. Τίτλος σπουδών (Ενδεικτικό, Απολυτήριο, Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Σπουδών)
 4. Βαθμολογία αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας
 5. Εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους, του ενδιαφερόμενου και της οικογένειας του
 6. Ε9 τρέχοντος έτους και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο Ε9 είναι αληθή
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνεται άλλη υποτροφία
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 9. Αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για φοιτητές (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.