Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή του παραγόμενου Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης μπορούν να γίνουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στα γραφεία Εσόδων του Δήμου στην αρμόδια Δημοτική Ενότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Εσόδων ΔΕ Πυλαίας:
Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313 302645, 2313 302667, 2313 302640, 2313 302633
Fax.: 2313 302631

Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τις περιπτώσεις που ορίζονται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφ. 556/2011).
Στο Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα θα σημειώνεται το κατάστημα, και η είσοδός του ή το περίπτερο, όταν πρόκειται για καταστήματα ή περίπτερα, η οδός, το πεζοδρόμιο με τις ακριβείς διαστάσεις του και ο υπό παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος του οποίου θα απεικονίζονται ευκρινώς η ακριβής θέση και η επιφάνεια που θα ζητείται για παραχώρηση χρήσης.

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή περιπτέρου
  3. Μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση εκμισθωμένου περιπτέρου)
  4. Ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
  5. Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα στο οποίο θα σημειώνεται το κατάστημα
  6. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου (αναζητείται από την Υπηρεσία)
  7. Αποδεικτικό πληρωμής τέλους κοινοχρήστων χώρων (αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, ή τριπλότυπο είσπραξης Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.