Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή του παραγόμενου Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης μπορούν να γίνουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στα γραφεία Εσόδων του Δήμου στην αρμόδια Δημοτική Ενότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Εσόδων ΔΕ Χορτιάτη:
Κοινότητα Ασβεστοχωρίου, Δημοκρατίας 1, Ασβεστοχώρι, TK 57010
Τηλ.: 2313302026
Fax.: 2310357149


Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Απόδειξη εξόφλησης τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή άλλου παρόχου
  3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
  4. Οικοδομική άδεια (Θεώρηση αποπεράτωσης)
  5. Τοπογραφικό διάγραμμα και κατόψεις όλων των ορόφων
  6. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού με την ανάλυση των τετραγωνικών μέτρων (Υπόδειγμα)
  7. Πράξεις Τακτοποίησης Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν. 4178/2013, Ν.4495/2017 (εάν υπάρχουν)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.