Αίτηση τοποθέτησης για κοινωφελή εργασία στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Σύμφωνα με την με αριθμό 703/27578/28-07-2020 Απόφαση Δημάρχου, για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά.

Οι αιτούντες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσια πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. και τα Παραρτήματα αυτής (Παράρτημα Ι, Παράρτημα ΙΙ, Παράρτημα ΙΙΙ, Παράρτημα ΙV), οφείλουν:
 • να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά ειδικότητα, ως ταυτοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη εντός διαστήματος πέντε (5) το αργότερο ημερών από την κοινοποίηση με email του συστατικού σημειώματος του Ο.Α.Ε.Δ. από το αρμόδιο ΚΠΑ2
 • να διατηρούν ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έκδοση του συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2 και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησής τους στον Δήμο

ΟΔΗΓΙΕΣ
 1. Λήψη και συμπλήρωση υποδειγμάτων: «Αίτηση», «Έντυπο 1 - Βιογραφικό Σημείωμα», «Έντυπο 2 - Δήλωση Ατομικών Στοιχείων», «Έντυπο 3 - Υπεύθυνη δήλωση»
 2. Συμπλήρωση υποχρεωτικά του πεδίου «Περιγραφή» στην ηλεκτρονική φόρμα/αίτηση με ελεύθερο κείμενο που θα αναφέρει την ειδικότητα της αιτούμενης θέσης
 3. Επιλογή υποχρεωτικά στο πεδίο "Τρόπος Αποστολής" στην ηλεκτρονική φόρμα/αίτηση της μοναδικής επιλογής "Επισύναψη στο Αποτέλεσμα Αίτησης"
 4. Μεταφόρτωση συμπληρωμένων υποδειγμάτων και απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2020 πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. και των παραρτημάτων της.
 5. Για την προσκόμιση τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης, ΔΕΝ θα υποβάλλεται νέα αίτηση, αλλά θα γίνεται μεταφόρτωση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών (προσθήκη νέου δικαιολογητικού) στην ήδη υπάρχουσα αίτηση.
 6. Η οποιαδήποτε διευκρίνιση θα δίνεται μέσω της πλατφόρμας, με την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ των αιτούντων και της υπηρεσίας, στην ήδη υπάρχουσα αίτηση, με την εμφάνιση των στοιχείων της αίτησης αυτής.
Για όλες τις ενέργειες αποστέλλονται αυτόματα ειδοποιήσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αιτούντων και της υπηρεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης των ωφελούμενων, με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν ραντεβού, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236, οπότε και θα υποδειχθεί η ημερομηνία ανάληψης και ο τόπος εργασίας. Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση [email protected]


Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
 2. Συστατικό σημείωμα Ο.Α.Ε.Δ.
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
 4. Έντυπο 1 - Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα)
 5. Έντυπο 2 - Δήλωση Ατομικών Στοιχείων (Υπόδειγμα)
 6. Έντυπο 3 - Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα)
 7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος
 8. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου υγείας όπου φαίνονται Α.Μ.Κ.Α. και Α.Μ.Α.
 9. Φωτοαντίγραφο ενσήμων ΙΚΑ
 10. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπέζης - ΙΒΑΝ (ωφελούμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος)
 11. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
 12. Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 13. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 14. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
 15. Ταυτότητα μέλους επαγγελματικού συλλόγου
 16. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλματος
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.