Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.


Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Πολεοδομίας:
Κτίριο Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας
Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313 302686, 2313 302687
Fax.: 2313 302690

Σχέδια που συνοδεύουν τη δήλωση του Ν.4178/13 και δεν έχουν αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ θα πρέπει να συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά με την αίτηση (σε μορφή PDF) με την σφραγίδα και τη απαιτούμενη δήλωση του Μηχανικού.

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Βεβαίωση ολοκληρωμένης Υπαγωγής στο ν. 4178/13
  3. Υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (Υπόδειγμα)
  4. Περαιτέρω δικαιολογητικά, π.χ. σχέδια, βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί ανεξόφλητου υπολοίπου προστίμου
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.