Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο γραφείο Μητρώου Αρρένων του Δήμου στο Πανόραμα, ενώ η παραλαβή του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει μόνο από το γραφείο Μητρώου Αρρένων του Δήμου στο Πανόραμα.

Ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Μητρώου Αρρένων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ: 2313 301032
Fax.: 2310 341742

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας, και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου) (Υπόδειγμα)
 2. Αντίγραφο επικυρωμένο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, άρθρα ΑΚ 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
 3. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της δικαστικής απόφασης
 4. Έκθεση επίδοσης στον εισαγγελέα
 5. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με τα νέα στοιχεία
 6. Αρχική ληξιαρχική πράξη γέννησης
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των υιοθετησάντων γονέων
 8. Ληξιαρχική πράξη γάμου των των υιοθετησάντων γονέων
 9. Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται από το δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο υιοθετηθέντας
 10. Πιστοποιητικό περί εγγραφής του πατέρα στο Μητρώο Αρρένων
 11. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.