Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο γραφείο Μητρώου Αρρένων του Δήμου στο Πανόραμα, ενώ η παραλαβή του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει μόνο από το γραφείο Μητρώου Αρρένων του Δήμου στο Πανόραμα.

Ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Μητρώου Αρρένων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ: 2313 301032
Fax.: 2310 341742

Σημείωση:
Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης απαιτούνται επιπλέον τα δικαιολογητικά 9 και 10.

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία (Υπόδειγμα)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου ή κοινότητας του αναγνωριζομένου και του αναγνωρίσαντος
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του αναγνωριζομένου
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώο Αρρένων του αναγνωρίσαντος αν δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 7. Πιστοποιητικό για διόρθωση επωνύμου
 8. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
 9. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 10. Έκθεση επίδοσης στον εισαγγελέα
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.