Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Εναλλακτικά, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο γραφείο Μητρώου Αρρένων του Δήμου στο Πανόραμα, ενώ η παραλαβή του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει μόνο από το γραφείο Μητρώου Αρρένων του Δήμου στο Πανόραμα.

Ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Μητρώου Αρρένων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ: 2313 301032
Fax.: 2310 341742

Η αίτηση προς το στρατολογικό γραφείο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, ή προκειμένου για ανήλικο από κάθε πρόσωπο που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση προς το στρατολογικό γραφείο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος, από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή (Υπόδειγμα)
  2. Πιστοποιητικό περί εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων από το Δήμο από τον οποίο θα διαγραφεί
  3. Πιστοποιητικό για μετεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου στον οποίο έχει προηγηθεί η μεταδημότευσή του
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
  5. Αστυνομική ταυτότητα (για τους πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται στην ηλεκτρονική διαδικασία)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.