Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει υποχρεωτικώς να προσκομίζονται, είτε πρόσφατο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, είτε το... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο είτε τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου στο σύστημα ΕΓΣΑ87
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων