Βεβαίωση Μη Οφειλής Ληξιπρόθεσμης Δόσης Εισφοράς σε Χρήμα / Μετατροπής Εισφοράς Γης σε Χρήμα Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Δόμησης και Πο... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων