Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σε Δήλωση Ιδιοκτησίας Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει υποχρεωτικώς να προσκομίζονται, είτε πρόσφατο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου από το αρμόδιο Κτ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων