Η αίτηση εξυπηρετείται πλέον από τη νέα Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην διεύθυνση


https://eservices.pilea-hortiatis.gr


Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Δύο τοπογραφικά διαγράμματα, υπογεγραμμένα, στα οποία θα απεικονίζονται τα κράσπεδα-πεζοδρόμια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και όρους
  3. Σκαρίφημα δενδροδόχου
  4. Σχεδίαση - διαστάσεις (σκαριφήματα) ραμπών για άτομα με ειδικές ανάγκες ή Εισόδου-Εξόδου οχημάτων σε συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης εντός των ακινήτων (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων