Η αίτηση εξυπηρετείται πλέον από τη νέα Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην διεύθυνση


https://eservices.pilea-hortiatis.gr


Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και πλήρη στοιχεία ταχ. διεύθυνσης και επικοινωνίας (Υπόδειγμα)
  2. Δελτίο Στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α. από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (αρμόδ.: ΠΑΠΑΦΙΛΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ, τηλ.: 2313-330.299 & τηλ.: 2313-330.220)
  3. Δημοτική Ενημερότητα του άμεσα ενδιαφερομένου ή/και του ιδιοκτήτη του ακινήτου (αναζητείται από την Υπηρεσία)
  4. Άδεια Κυκλοφορίας αναπηρικού οχήματος ή οχήματος εξυπηρέτησης
  5. Πρόσφατο τιμολόγιο ηλεκτροδότησης κατοικίας του ενδιαφερομένου όπου κατοικεί
  6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή του πληρεξουσίου του ότι ΑΜΕΣΑ θα ενημερώσει εγγράφως την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στις περιπτώσεις αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας, της λήξης ισχύος του Δελτίου Στάθμευσης και γενικότερα σε κάθε περίπτωση που θα εκλείψουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση αναπηρικού οχήματος παρά το κράσπεδο τη οδού
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων