Η αίτηση εξυπηρετείται πλέον από τη νέα Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην διεύθυνση


https://eservices.pilea-hortiatis.gr


Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση βεβαίωσης αρίθμησης ακινήτου (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο οικοδ. αδείας με τοπογραφικό
  3. Απόσπασμα ΚΑΕΚ
  4. Τοπογραφικό διάγραμμα
  5. Αντίγραφο συμβολαίου
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων