Ένσταση κατά της Έκθεσης Αυτοψίας Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονι... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Ένσταση (Υπόδειγμα)
  2. Παράβολο των 50€ του Ελληνικού Δημοσίου
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων