Χορήγηση αντιγράφων φακέλου δήλωσης του Ν.3843/10 Σημειώνεται ότι αν δεν προσέλθετε εντός είκοσι (20) ημερών για την παραλαβή των αντιγράφων, η αίτησή σας τίθεται στο Αρχείο. Στοιχεία Επικοινωνίας Τμή... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων