Σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ & ΕΥΑΘ χώρων που ρυθμίστηκαν με το Ν.3843/10 Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοπο... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης του Ν.3843/10
  3. Αντίγραφο του εγγράφου του προστίμου και αποδεικτικό καταβολής της 1ης δόσης ή περαίωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής (δεν απαιτείται για περαιωμένες δηλώσεις)
  4. Αντίγραφο στελέχους
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων