Σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ & ΕΥΑΘ χώρων που ρυθμίστηκαν με το Ν.4178/13 Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοπο... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο στελέχους
  3. Βεβαίωση υπαγωγής στο Ν.4178/13
  4. Σχέδια Κάτοψης και Τομής
  5. Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων