Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού:
Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313302683, 2313302687
Fax.: 2313302690

Περισσότερα

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
 2. Στέλεχος ιδιοκτήτη της οικοδομικής άδειας
 3. Τεχνική έκθεση επιβλεπόντων Μηχανικών
 4. Υπ. δήλωση ιδιοκτήτη, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, σχετικά με την Τεχνική Έκθεση των επιβλεπόντων Μηχανικών
 5. Υπ. δηλώσεις όλων των επιβλεπόντων Μηχανικών
 6. Υπ. δήλωση αδειούχου Τεχνίτη – Εγκαταστάτη Υδραυλικού
 7. Απόδειξη Είσπραξης Αμοιβής Επίβλεψης Μηχανικών
 8. Βεβαίωση Δ.Ε.Π.Α.
 9. ΦΕΜ
 10. Ιδιωτικό Συμφωνητικό
 11. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
 12. Δήλωση αυθαιρέτου με Σχέδια
 13. Υπ. δήλωση ιδιοκτήτη και επιβλέποντος Μηχανικού, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ότι δεν υπάρχει σήμα διακοπής εργασιών ή Έκθεση Αυτοψίας Αυθαιρέτου
 14. Βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων