Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού:
Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313302683, 2313302687
Fax.: 2313302690

Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Στέλεχος ιδιοκτήτη της οικοδομικής άδειας
  3. Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.)
  4. Απόδειξη Είσπραξης Αμοιβής Επίβλεψης Μηχανικών
  5. ΦΕΜ
  6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό
  7. Υπ. δήλωση ιδιοκτήτη και επιβλέποντος Μηχανικού, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ότι δεν υπάρχει σήμα διακοπής εργασιών ή Έκθεση Αυτοψίας Αυθαιρέτου
  8. Βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων
  9. Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου Τεχνίτη – Εγκαταστάτη Υδραυλικού
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων