Έκδοση Πιστοποιητικού Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται η... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Στέλεχος ιδιοκτήτη της οικοδομικής άδειας
  3. Πορίσματα Ελεγκτών Δόμησης
  4. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  5. Βεβαίωση Δ.Ε.Π.Α.
  6. Στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων
  7. Υπ. δήλωση ιδιοκτήτη και επιβλέποντος Μηχανικού, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ότι δεν υπάρχει σήμα διακοπής εργασιών ή Έκθεση Αυτοψίας Αυθαιρέτου
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων