Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236 Τηλ.: 2313 301080 Fax.: 2310 347161 Διευκρινήσεις: Φωτ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ΚΥΕ (Υπόδειγμα)
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 3. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό (Υπόδειγμα)
 4. Αντίγραφα στοιχείων νομιμότητας του χώρου στα οποία αναφέρεται
 5. Σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας (Υπόδειγμα)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα (Υπόδειγμα)
 8. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) (Υπόδειγμα)
 9. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές διατάξεις (αναζητείται αυτεπάγγελτα αν δεν έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο)
 10. Παράβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β)
 11. (Για επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών) Εις τριπλούν αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, όπου απαιτείται, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας
 12. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου
 13. Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/ 2001 χώρο στάθμευσης
 14. Τεχνική έκθεση μηχανικού με σχεδιαγράμματα
 15. Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου-εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 & 39 του Β.Δ. 465/1970, όπως ισχύουν) ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν απαιτείται άδεια εισόδου-εξόδου (ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ) (Υπόδειγμα)
 16. Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται: α) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο Μητρώο καταστατικό της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής αρχής. β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας
 17. Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων