Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301080
Fax.: 2310 347161 Περισσότερα

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση αντικατάστασης άδειας Παιδότοπου με αναλυτική περιγραφή των δικαιολογητικών (Υπόδειγμα)
 2. Φωτοαντίγραφο της υπό αντικατάσταση άδειας με το πρωτότυπο σχέδιο του κατ/τος που την συνόδευε, εγκεκριμένο από την Υγειονομική Υπηρεσία
 3. Υπ. δήλωση από τον κάτοχό της
 4. Πιστοποιητικό περί μη λύσης αυτής από το Πρωτοδικείο, αν ο παλαιός κύριος του παιδότοπου είναι εταιρεία
 5. Έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας (γνήσιο υπογραφής), μεταξύ του παλαιού και του νέου κυρίου του παιδότοπου
 6. Πρακτικό εταιρείας ή δήλωση από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, περί ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου
 7. Υπ. δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα
 8. Υπ. δήλωση αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου
 9. Υπ. δήλωση περί μη αλλαγή χρήσης ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας
 10. Παράβολο σύμφωνα με την ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β)
 11. Δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων