Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301080
Fax.: 2310 347161 Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Γνωστοποίηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «κομμώσεων και βαφής μαλλιών» ή αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ε Α' κύκλου σπουδών της ειδικότητας κομμωτικής τέχνης, ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  3. Αντίγραφο πτυχίου TEE Β' κύκλου σπουδών της ειδικότητας κομμωτικής τέχνης ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  4. Αντίγραφο διπλώματος I.E.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής Τεχνικός περιποίησης κόμης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  5. Παράβολο Δημοσίου 8 €
  6. Παράβολο Χαρτοσήμου 30 €
  7. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρ.Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797, τ.β ΦΕΚ 1199/11-4-2012)
  8. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων